ATS THEO YÊU CẦU

ATS là cụm từ viết tắt Automactic Transfer Switch Chuyển nguồn tự động: chính sang dự phòng và ngược lại ATS thường dùng để chuyển đổi nguồn lưới-lưới hoặc lưới-máy phát.